info@bionephros.gr2109480490 - 2109480580Θεσσαλονίκης 60, Μοσχάτο
Greek English

Δικαιώματα των Υποκείμενων

Προβαίνουμε στην επεξεργασία δεδομένων:

Ως εργοδότης, για θέματα που αφορούν το προσωπικό,

Ως πάροχος υπηρεσιών και αγαθών, για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του κοινού μας γενικότερα.

Ως υπόχρεοι σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούμε.

Τα δικαιώματά σας βάσει της Ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας ΔΠΧ είναι:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής λόγος για τον οποίο η Bionephros Α.Ε.  πρέπει να συλλέξει ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Γι’ αυτό και έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πως θα τα επεξεργαστούμε και που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Περίληψη αυτών των πληροφοριών θα σας παρέχεται συνήθως όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση αναλυτικές πληροφορίες θα μπορείτε να λάβετε και από το διαδικτυακό μας τόπο.

Δικαίωμα πρόσβασης

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε ένα αντίγραφο από κάθε προσωπική πληροφορία που διατηρούμε για εσάς. Για να ανταποκριθούμε όμως στο αίτημά σας αυτό ενδεχομένως να χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες (π.χ. για την ταυτοποίηση του υποκειμένου και για να βεβαιωθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποστέλλονται σε λάθος άτομο). Όπου είναι δυνατόν, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουμε μέσω του λογαριασμού. Θα φροντίσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στον διαδικτυακό μας τόπο στην αντίστοιχη ενότητα για να επιλέξετε την κατάλληλη φόρμα.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας αν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Αν έχουμε διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλους, θα λάβουμε μέτρα για να ειδοποιηθούν και να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και αυτοί. Εάν διαπιστώσουμε ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να αλλάξουν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για να εξηγήσουμε την απόφασή μας.

Δικαίωμα διαγραφής

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που έχουμε λάβει δεν θα παραμείνουν και δεν θα επεξεργαστούν για περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι είναι απαραίτητο. Όμως εφόσον έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, η Bionephros Α.Ε. θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Αυτό θα συμβαίνει ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

 • Δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί αρχικά
 • Συναινέσατε στην συλλογή και την επεξεργασία αρχικά και μεταγενέστερα αλλάξατε γνώμη
 • Δηλώσαμε ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας «νόμιμα συμφέροντα», τα οποία πλέον έχουν εκλείψει και δεν υπάρχει κανένας άλλο λόγος να διατηρούμε τα δεδομένα σας.
 • Η επεξεργασία γίνεται στα πλαίσια διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών και μας δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες.
 • Έχετε βάσιμο λόγο να πιστεύετε ότι χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα σας παράνομα
 • Έχετε τεκμηριωμένα την άποψη ότι έχουμε υποχρέωση κατά το νόμο να διακόψουμε την επεξεργασία και να πάψομε να έχουμε τα δεδομένα σας.
 • Τα δεδομένα αναφέρονται σε ανήλικο για τον οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα εκ του νόμου για την επεξεργασία των δεδομένων του.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές), απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα. Ενώ μπορεί επίσης να αρνηθούμε να διαγράψουμε δεδομένα αν δεν υπάρχει σαφής λόγος ή αν το αίτημα ήταν υπερβολικό.

Εάν έχουμε διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλους, θα λάβουμε μέτρα για να ειδοποιηθούν και να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και αυτοί.

Θα φροντίσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στον διαδικτυακό μας τόπο στην αντίστοιχη ενότητα για να επιλέξετε την κατάλληλη φόρμα https://www.bionephros.gr/epikoinonia-w-3. Αν όμως έχουμε βάσιμες αντιρρήσεις, θα σας εξηγήσουμε την απόφασή μας.

Λάβετε υπόψη σας, ότι σε περίπτωση που συμμορφωνόμαστε με ένα αίτημα, ίσως εξακολουθήσουμε να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε κάποιες πληροφορίες πχ το ότι υποβάλλατε το σχετικό αίτημα και ότι ανταποκριθήκαμε. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διατηρήσουμε κάποια δεδομένα πχ στοιχεία επικοινωνίας σε πρωτόκολλο καταγραφή για να μην επικοινωνήσουμε για διαφημιστικούς λόγους στο μέλλον.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τη Bionephros Α.Ε. των προσωπικών σας δεδομένων και η εταιρεία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτημά σας, για περιορισμό, διόρθωση ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων. Εάν αυτό δεν  είναι  εφικτό,  θα  σας  εξηγήσουμε  τον  λόγο  για  τον  οποίο  δεν  μπορούμε  να  περιορίσουμε  την επεξεργασία των ΔΠΧ.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Για ΔΠΧ για την επεξεργασία των οποίων χρησιμοποιούμε υπολογιστικά συστήματα, είτε σύμβασης είτε με την συναίνεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να σας δώσουμε τα σχετικά δεδομένα σε μία από τις ευρέως διαδεδομένες μορφές ανάγνωσής τους.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ στην οποία προβαίνουμε:

 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που μας έχει ανατεθεί και εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
 • επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων 
 • για σκοπούς διαφήμισης/μάρκετινγκ 
 • για επιστημονική ή ιστορική έρευνα και στατιστικές.

Δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, εάν:

 • υπάρχει επιτακτικός και νόμιμος λόγος ο οποίος υπερισχύει
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για να εξηγήσουμε την απόφασή μας.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η Bionephros Α.Ε. έχει δικαίωμα να αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να παίρνει αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα υποκείμενα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ενδέχεται να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ όταν

 • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και εσάς
 • βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση σας
 • επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή ή την Ελληνική νομοθεσία

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έχει γίνει έχοντας λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, παρέχοντας και την κατάλληλη ενημέρωση δηλ. τι πληροφορίες χρησιμοποιούμε, για ποιο σκοπό και τις επιπτώσεις. Μπορείτε να μας ζητήσετε να επανεξετάσουμε την απόφαση με την ανθρώπινη συμμετοχή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αφού ενημερωθείτε από τον διαδικτυακό μας τόπο, μπορείτε στην κατάλληλη ενότητα να βρείτε τις σχετικές φόρμες για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν https://www.bionephros.gr/politiki-aporritou--prostasias-dedomenon-w-31733.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας μπορείτε:

Να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα, προκειμένου να σας διευκολύνει να διατυπώσετε οποιοδήποτε αίτημα έχετε αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Bionephros A.E. https://www.bionephros.gr/epikoinonia-w-3.

Να απευθυνθείτε στο τμήμα της Bionephros Α.Ε. το οποίο θεωρείτε αρμόδιο. Πληροφορίες για την οργάνωση της Εταιρεία και τα στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε εδώ https://www.bionephros.gr/o-omilos-w-75756

Η εναλλακτικά να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Bionephros Α.Ε., στη διεύθυνση info@bionephros.gr

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr